บรรยากาศ “นิทรรศการ 36 ปี ห้วยฮ่องไคร้” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    บรรยากาศ “นิทรรศการ 36 ปี ห้วยฮ่องไคร้” รำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า จุดมุ่งหมายหลักในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือการพัฒนาคนให้พออยู่พอกิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้และได้ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาไปพร้อมพร้อมกัน ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ทำหน้าที่ตามพระราชปณิธาน โดยมีรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวหรือ One Stop Service เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ศึกษาทดลองวิจัยดิน น้ำ ป่า และการเกษตร นำผลสำเร็จไปเผยแพร่แก่ประชาชนในรูปแบบการศึกษาดูงานและการอบรมอาชีพ ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้ศึกษาดูงาน และอบรมกว่า 1 แสนราย ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่เป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้ของศูนย์จำนวน 34 ศูนย์การเรียนรู้ ตามคำจำกัดความที่ว่า “ศูนย์ศึกษาพัฒนาคือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”
ภายในงาน “นิทรรศการ 36 ปี ห้วยฮ่องไคร้” มีนิทรรศการภาพทรงงาน องค์ความรู้ด้านการพัฒนาป่าไม้ การประมง การปศุสัตว์ และฝายต้นน้ำลำธาร ตามหลักการพัฒนาพื้นที่ต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม รวมไปถึงการประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ผู้ที่สนใจ
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการ 36 ปี ห้วยฮ่องไคร้ ตั้งแต่วันนี้ - 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
13 ธันวาคม 2561 , 13:36 น. , อ่าน 47  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม