จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

  
    บริษัท อากาศยานเชียงใหม่จำกัด (มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาแผนแม่บทของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งที่ 2 ต่อโครงการศึกษาและทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่แผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นสถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชนและประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการยกระดับการบริการสะดวกให้รวดเร็วและเป็นการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจการบินและธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565 มีเป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ. 2568 รองรับผู้โดยสารได้ 16.5 ล้านคนต่อปี และระยะที่ 2 ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2564-2568 มีเป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ. 2574 รองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 2 การพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและดำเนินงานของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป สุภัทิรา อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
13 ธันวาคม 2561 , 15:14 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม