ผักปลอดภัยเชียงใหม่จากยอดดอยสู่ผู้บริโภคชาวกรุง..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาด รุกตลาดผักปลอดภัยจากเชียงใหม่ สู่ผู้บริโภคที่ตลาดในกรุงเทพมหานคร..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักเมืองหนาวในพื้นที่ ตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร มาให้ความรู้ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชผักแก่เกษตรกร ทั้งนี้ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอของทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขยายช่องทางการตลาดการจำหน่ายพืชผักไปยังโซนพืชผักปลอดภัย ภายใต้ชื่อ"โครงการผักรวมใจ" ณ ตลาดไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริโภคสามารถอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรได้โดยตรง และสามารถเยี่ยมชมแปลงผลิตต้นทางได้สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2480
 
14 ธันวาคม 2561 , 14:58 น. , อ่าน 45  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด