ทางหลวงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “นามล้ำค่านครพิงค์ ไม่ทิ้งขยะบนทางหลวง ครั้งที่ 1

  
    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “นามล้ำค่านครพิงค์ ไม่ทิ้งขยะบนทางหลวง ครั้งที่ 1 มุ่งพัฒนาทางหลวง รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 หน้าที่ทำการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นำเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม “นามล้ำค่านครพิงค์ ไม่ทิ้งขยะบนทางหลวง ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ สู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City สร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณไหล่ทาง เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้สวยงาม สะอาดตา รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ใช้รถ ใช้ถนน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้สัญจร และนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ทั้งนี้ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ขอความร่วมมือ ผู้ใช้รถ ใช้ถนน นักท่องเที่ยว ไม่ทิ้งขยะในบริเวณไหล่ทาง และบนพื้นผิวถนน เพื่อความสะอาด สวยงาม และน่าอยู่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ สู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City
 
14 ธันวาคม 2561 , 15:32 น. , อ่าน 43  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย