องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    องคมนตรี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2561 ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของพืชปลอดภัย และขับเคลื่อนโครงการหลวงให้เป็นต้นแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ที่ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนงานโครงการหลวงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้ ในที่ประชุม พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของมูลนิธิภายใต้คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง โดยให้บุคลากรของโครงการหลวงทุกคนยึดถือการปฏิบัติงานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนองตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 ที่เน้นการวิจัย พัฒนา และบุกเบิก เป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูง สร้างสุขแก่ปวงประชา และความมั่นคง ยั่งยืนแก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังได้กำชับในเรื่องของการดำเนินงานพัฒนาพืชปลอดภัย เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัยในสุขภาพที่ดีของประชาชน จึงทรงเน้นเรื่องความสำคัญของพืชปลอดภัย และให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง สถานี / ศูนย์ ที่เป็นแหล่งผลิตต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จากผลการตรวจสอบสารตกค้างในพืชผัก ผลไม้ โดยห้องปฏิบัติการอารักขาพืช เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ไม่พบสารตกค้างที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ปัจจุบัน โครงการหลวงได้มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 สำหรับพื้นที่ของศูนย์ฯ เลอตอ มีสภาพเดียวกับยุคแรกของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จึงต้องเร่งการพัฒนา โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 
15 ธันวาคม 2561 , 11:21 น. , อ่าน 45  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย