จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ครั้งที่ 16

  
    อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ครั้งที่ 16 ต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ที่บ้านหล่ายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2561 เพื่อสืบสาน ต่อยอด องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้คงอยู่ จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับกลุ่มเด็ก และเยาวชน ในความเป็นคนดอยเต่า สืบสานต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์จากผู้เฒ่า และปราชญ์ท้องถิ่น สร้างความตระหนักและหวงแหนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเอง
“ผ้าทอกะเหรี่ยง” สะท้อนภูมิปัญญา ที่บ่งบอกอัตลักษณ์ด้วยวิธีการทอโดยการ “กี่เอว” ที่มีลักษณะการทอใช้ฝ้ายโยงเข้ากับเอวของผู้ทอและเสาบ้านสามารถเคลื่อนย้ายไปทอในที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยมีลวดลายการทอที่แปลกตา สีสันเส้นฝ้ายผ่านการย้อมสีธรรมชาติ และมักมีการปักลวดลายจากเมล็ดพืชลูกเดือยที่สวยงาม สะดุดตาเวลาสวมใส่ ดูเหมาะเจาะลงตัว การเลือกใช้สีสันที่ดูสนุกสนานถือเป็นเสน่ห์ของชาติพันธุ์ “กะเหรี่ยงโผล่ง”
ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านของประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ทางภูมิปัญญา และผู้ที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ มาร่วมกันพัฒนาและหาแนวทางในการกำหนดทิศทางของอำเภอดอยเต่าในอนาคต เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนทรัพยากรที่จำกัด พร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประจำถิ่นไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
 
16 ธันวาคม 2561 , 16:18 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย