มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่ CMU Smart City- Clean Energy ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ..//

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลงานวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรม มุ่งสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด พัฒนามหาวิทยาลัย ก่อนถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนรอบข้าง..// รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ CMU Smart City- Clean Energy ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ของยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในอีก 4 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยจะดำเนินการใน 4 ด้านหลัก ได้แก่1.ด้านพลังงาน อัจฉริยะ ที่จะมุ่งเน้นลดการใช้พลังงาน มีการใช้พลังงานทดแทนโดยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานลงไม่ต่ำกว่า 30% 2.ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำเสียและการจัดการขยะ มีการจัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บำบัดน้ำเสียเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร เพื่อรองรับการจัดการขยะทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบครบวงจรโดยแปลงของเสียเป็นพลังงาน 3.ด้านการสัญจรอัจฉริยะ มีการจัดทำระบบรถบริการสาธารณะเพื่อลดการใช้รถส่วนบุคคล ส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า รถจักรยาน การเดินเท้า ส่วนทางด้านความปลอดภัยของการสัญจรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการนำระบบSmart Gatesและ Smart Pass เข้ามาใช้เป็นระบบตรวจสอบรถยนต์เข้า-ออกของมหาวิทยาลัย ใช้การตรวจจับทะเบียนรถยนต์และบันทึกแบบ Real-Time รวมถึงการจัดทำ Parking Zone และเพิ่มระบบจักรยานสาธารณะแบบมีเกียร์ และ 4.ด้านชุมชนอัจฉริยะ ได้มีการพัฒนาด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม มีการจัดทำพื้นที่สีเขียวเชื่อมต่อ การพัฒนาระบบ WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้แอปพลิเคชันภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นตัวอย่างและต้นแบบที่เป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชนรอบข้างเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงประจักษ์ต่อไป.
 
17 ธันวาคม 2561 , 17:02 น. , อ่าน 45  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด