มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ 2562 ด้วย CMU e-Card แทนการมอบของขวัญ

  
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ 2562 ด้วย CMU e-Card ผ่านระบบบัญชีภายในแทนการให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กร
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา สร้างวัฒนธรรมใหม่ งดมอบของขวัญให้ผู้บริหารหรือคณาจารย์ ขอเพียงส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ 2562 ด้วย CMU e-Card ผ่านระบบบัญชีภายในแทนการให้ของขวัญ และรางวัล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการรณรงค์อย่างเข้มข้น ด้วยป้ายไวนิล และสติกเกอร์ในโซเซียลมีเดีย รวมทั้งในวารสารรายสัปดาห์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของมหาวิทยาลัยร่วมกัน SEND LOVE NO GIFY
ทั้งนี้ ในเทศกาลปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำระบบ CMU e-Card เพื่อเขียนคำอวยพรเป็นของขวัญมอบให้แก่ชาว มช. ได้ร่วมส่งความสุข ด้วยภาพสวยๆ จากมุมต่างๆของมหาวิทยาลัย พร้อมคำอวยพร และความปรารถนาดี ผ่านระบบไลน์ด้วย CMU Account ได้ที่ https://ecard.cmu.ac.th โดยผู้ที่มีอีเมล์.....@cmu.ac.th สามารถส่งคำอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 ในรูปแบบการ์ดอีเลกทรอนิกส์ไปยังอีเมล์ของผู้รับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
พร้อมกันนี้ ได้ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามดัชนีคุณธรรม 6 ด้านประกอบด้วย ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน โดยให้ทุกส่วนงานนำไปเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของส่วนงานทั้งมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วย
 
18 ธันวาคม 2561 , 11:33 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย