ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ตลอดปี..//

  
    ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ในอาชีพเกษตรกรรม พร้อมต่อยอดเป็นแหล่งอาหารของชุมชม สร้างรายได้ตลอดปี..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 5 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 30 ราย มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 7.5 ไร่ เดิมพื้นที่แห่งนี้ปลูกลำไย และเลี้ยงปลาในกระชังตามแหล่งน้ำธรรมชาติ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงได้มาร่วมกันคิดปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตร โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ทั้งเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยแบ่งพื้นที่ขนาด 7.5 ไร่ ออกเป็นส่วนๆ เป็นพื้นที่เลี้ยงปลาในบ่อดิน 1 ไร่ พื้นที่เลี้ยงไก่จำนวน 800 ตัวจำนวน 2 งาน พื้นที่ปลูกหม่อน 1 งาน นอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่การปลูกลำไยและไม้ผลอื่นๆ ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2560 โดยได้รับงบประมาณจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ และในปี 2561 ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน จากโครงการเสริมสร้างรายได้เพื่อเกษตรกรรายย่อย รายได้หลักของศูนย์ฯ มาจากการขายไข่ไก่ โดยสามารถเก็บไข่ไก่ได้ถึงวันละ 400 ฟอง ขายในราคาฟองละ 3-3.50 บาท และปลานิลในบ่อขายได้ในราคากิโลกรัมละ 60 บาท มีรายได้ต่อรอบการผลิตประมาณ 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังต่อยอดด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งตกปลา เพื่อเป็นอาหารของคนในชุมชน ซึ่งหลังจากหักต้นทุนการผลิตแล้วทางกลุ่มจะแบ่งผลกำไรให้กับสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้ และแบ่งส่วนที่เหลือเป็นต้นทุนการผลิตของกลุ่มต่อยอดอาชีพ อย่างยั่งยืนต่อไป
 
18 ธันวาคม 2561 , 16:37 น. , อ่าน 42  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด