พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการMobile Application ถุงเงินประชารัฐ

  
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า สมัครเข้าร่วมโครงการMobile Application ถุงเงินประชารัฐ อย่างต่อเนื่อง หวังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการรับสมัครร้านค้าประชารัฐ เพื่อรองรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยรณรงค์เชิญชวนให้ร้านค้าในชุมชน ร้านค้าแผงลอยในตลาดสด เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการร้านค้า สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 869 ราย ซึ่งในขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ โดยในเดือนธันวาคม 2561 มีการลงพื้นที่ตลาดสดในอำเภอสันทราย แม่แตง และหางดง เดือนมกราคม 2562 กำหนดลงพื้นที่ ในอำเภอสะเมิง เชียงดาว หางดง สันป่าตอง แม่ริม สันกำแพง ดอยสะเก็ด ฝาง และไชยปราการ และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กำหนดลงพื้นที่ในอำเภอสันป่าตอง แม่วาง หางดง แม่แตง แม่ริม แม่อาย สันทราย จอมทอง และพร้าว ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารและผู้ประกอบการตลาดสด เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ แก่ผู้ประกอบการในตลาดสด
ทั้งนี้ ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ๆลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5311-2659-61
 
19 ธันวาคม 2561 , 13:30 น. , อ่าน 40  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม