เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาลทำนา

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนเกษตรกรปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น พร้อมเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในจังหวัดเชียงใหม่ ระวังหนอนกระทู้ หลังพบการระบาดในจังหวัดใกล้เคียง ..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการพืชหลากหลาย ในฤดูนาปรัง ปี 2562 ซึ่งอำเภอแม่แตง มี ทั้งสิ้น 13 ตำบล ประกอบอาชีพด้านการเกษตรทั้งอยู่ในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน มีเกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกพืช หลากหลายในฤดูนาปรัง ปี 62 จำนวน 116 ราย พื้นที่ประมาณ 578 ไร่ ซึ่งจะได้มีการตรวจสอบพื้นที่ต่อไป สำหรับ เกษตรกรหมู่ 8 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากการทำนาเกษตรกรจะปลูกพืชผักต่างๆ ทั้งพริก ถั่วฝักยาว ผักกวางตุ้ง รวมถึงข้าวโพดหวานที่ เกษตรกรนิยมปลูกเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน และใช้เวลาปลูกเพียง 3 เดือนเท่านั้น ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3,000-3,500 กิโลกรัม ราคาฝักสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 4-5 บาท ส่วนต้นข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรจะจำหน่ายให้เป็นอาหารช้าง และวัวนม อยู่ที่ราคา 800 บาทต่อไร่ หรือเกษตรกรบางราย ไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานในช่วงนี้ให้ระมัดระวังหนอนกระทู้ Fall armyworm ที่ทำลายยอดและใบ ซึ่งขณะนี้มีการระบาดในจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ได้แก่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และอ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ให้หมั่นสำรวจแปลง ถ้าพบปริมาณไม่มากให้ใช้วิธีการจับทำลายและสารชีวภาพในการควบคุมกำจัด ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช /สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2480
 
19 ธันวาคม 2561 , 17:05 น. , อ่าน 41  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด