กองทัพภาคที่ 3 แถลงแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอควัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพน้อยที่ 3 แถลงแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2562 บูรณาการทำงานร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ
ที่ห้องประชุมระวังเมือง กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงจังหวัดตาก เข้าร่วมรับฟังการแถลงแผนการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนการดำเนินการตามแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความตระหนักรู้ มุ่งเน้นการใช้กลไกประชารัฐ ในการแก้ไขปัญหา ต้านภัยหมอกควันและฝุ่นละออง เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยในส่วนของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ได้สั่งการให้ชุดรณรงค์ฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ให้กับประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน เพื่อขอความร่วมมือในการงดการเผาป่า เผาเศษวัชพืช เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเผาขยะในพื้นที่ของตนเอง
ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกัน ทั้งในด้านแผนงาน กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งเป้าลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันให้ได้มากที่สุด อันเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และนโยบายของรัฐบาล
 
20 ธันวาคม 2561 , 13:37 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย