สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ พัฒนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ด้านการสื่อสารความเสี่ยงควบคุมโรค..//

  
    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เร่งพัฒนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ด้านการสื่อสารความเสี่ยงป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หนุนสร้างข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ถูกต้อง ให้แก่ประชาชน..// ที่โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ด้านการสื่อสารความเสี่ยงป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนภาคเหนือ ทั้งสถานีวิทยุหลัก สถานีวิทยุเพื่อธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงหาแนวทางการสื่อสารข้อมูลให้เกิดความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงโรคภัยที่เกิดขึ้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน เนื่องจากปัจจุบัน โรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้น มีหลายโรค ประชาชนควรรับรู้ และรับทราบถึงแนวทางในการป้องกันตัวเอง รวมทั้ง คนในครอบครัว คนรอบข้าง ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และรวดเร็ว ตลอดจนนำมาตรการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไปสู่ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จำเป็นต้องจัดทำเนื้อหา สาระในรูปแบบต่างๆ ให้มีความเหมาะสม กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นต่อไป
 
20 ธันวาคม 2561 , 15:32 น. , อ่าน 43  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด