สทบ.สาขา 1 จัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 จัดประชุมเครือข่ายคณะทำงานเพื่อคัดเลือกโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขยายผลการดำเนินโครงการให้ประชาชนเกิดความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง
ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ภาค 1 จัดการประชุมเครือข่ายคณะทำงานคัดเลือกโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 โดยมีตัวแทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ สำนักงานพัฒนาชุมชน ผู้แทนสถาบันการเงิน และผู้แทนสถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม
นายปรเมศวร์ อริเดช หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 กล่าวว่าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ได้มีการจัดทำแนวทางการคัดเลือกโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีคุณลักษณะตามประเภทโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเป็นโครงการที่มีผลดำเนินการ ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ โครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความสุขและความมั่นคง โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนา โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโครงการที่บูรณาการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับความสำเร็จโดยกลไกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดบทเรียนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
20 ธันวาคม 2561 , 16:08 น. , อ่าน 41  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม