กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และให้กำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2561

  
    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพผู้พิการ หวังเสริมสร้างโอกาสให้อยู่สังคมอย่างปกติสุข ภายใต้แนวคิด ‘คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข Mental health is happy life’ ที่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมเป็นเกียติในการเปิดงาน ในครั้งนี้ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆในการดูแลผู้พิการ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางสังคมของผู้พิการและสร้างพื้นที่ในการแสดงสมรรถภาพของผู้พิการ รวมทั้งได้มีการมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ เด็กพิเศษ ผู้พิการ และเด็กด้อยโอกาส มาเป็นระยะเวลามากกว่า 13 ปีแล้ว เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้พิการ ได้ยืนหยัดด้วยตนเอง และหวังให้ผู้พิการมีความสุขทั้งด้านร่างกายจิตใจและมีสุขภาพที่ดี สุภัทิรา อุปถัมถ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
20 ธันวาคม 2561 , 16:32 น. , อ่าน 52  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม