ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือน แบบซึม ที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคืนน้ำใส ให้คลองแม่ข่า

  
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือนแบบซึม ในชุมชนริมลำเหมืองสา ตามโครงการ “คืนน้ำใส ให้คลองแม่ข่า”
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือน แบบถังซึม ในชุมชนริมลำเหมืองสา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่จะไหลลงคลองแม่ข่า ในพื้นที่บ้านป่ารวก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ริเริ่มและดำเนินการเป็นแห่งแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการพัฒนาคลองแม่ข่า ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียแบบครัวเรือน ในครั้งนี้ เพื่อจะได้เริ่มส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนริมคลองแม่ข่า ทั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ให้จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียแบบครัวเรือน โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะเป็นต้นแบบในการดำเนินการบำบัดน้ำเสียของครัวเรือน ตามแนวทางประชารัฐ ต่อยอด ขยายผลไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้กำหนดให้ทุกครัวเรือนของบ้านป่ารวก หมู่ที่ 6 จำนวน 40 หลังคาเรือน ต้องติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือน ในเบื้องต้นได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 6 หลังคาเรือน ซึ่งทุกครัวเรือนจะต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่ลำเหมืองสา
 
21 ธันวาคม 2561 , 15:13 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย