มช. จัดโครงการวิจัย เร่งลดภัยปัญหาหมอกควัน ในช่วงหน้าแล้ง ปี 2562

  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน HAZE FREE THAILAND 2018 หวังช่วยลดปัญหาหมอกควัน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิด โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน Haze Free Thailand พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการ โดยมีส่วนราชการ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแกนหลักร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ – เอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาและสาเหตุของการเกิดหมอกควันในภาคเหนือ อาทิ การเกิดไฟป่า การเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรจากการปลูกข้าวโพด การเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรจากการปลูกไร่หมุนเวียน โดยมีการสร้างแผนบูรณาการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่า ลดความน่าจะเป็นของการเกิดจุดเผาไหม้ ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ วิธีการ ในการลดผลกระทบจากหมอกควัน สร้างระบบตรวจสอบและเฝ้าระวัง และสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อลดสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากหมอกควันในพื้นที่ ลดการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้งจากทางเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบจากภาวะหมอกควัน ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สุภัทิรา อุปถัมถ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
21 ธันวาคม 2561 , 17:57 น. , อ่าน 41  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม