รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหวังลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เสริมสร้างการพัฒนาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีการพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่ ให้สามารถจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ในบริบทใกล้เคียงกัน ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของกลุ่มโรงเรียนที่นักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก การพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาทักษะสัมมาชีพ และนวัตกรรมการศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละกลุ่มนวัตกรรมตามเป้าหมายของพื้นที่นวัตกรรมต่อไป
 
22 ธันวาคม 2561 , 13:25 น. , อ่าน 37  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม