เชียงใหม่ เปิดงานสมโภชและนมัสการพระบรมรารีริกธาตุ สร้างแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้อารยธรรม

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสมโภชและนมัสการพระบรมรารีริกธาตุ และกิจกรรมธรรมสัญจร ตามโครงการ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้อารยธรรม นำจิตใจสังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รู้ถึงคุณค่าความสำคัญของแหล่งอารยธรรมและวิถีล้านนา
ที่ วัดพระธาตุแสงจันทร์ ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีรสมโภชและนมัสการพระบรมรารีริกธาตุเจดีย์เถรจันทร์
นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รู้ถึงคุณค่าความสำคัญของแหล่งอารยธรรมและวิถีล้านนา รวมทั้งเผยแพร่หลักฐานการค้นพบพระสารีริกธาตุ โดยมีการอัญเชิญพระสารีริกธาตุเจดีย์เถรจันทร์ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สำนักงานศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ มาประดิษฐานที่วัดสำคัญในเขตพื้นที่ พร้อมจัดพิธีสมโภชสักการะ
ภายในงานมีพิธีนมัสการและสมโภชพระสารีริกธาตุ อัญเชิญพระสารีริกธาตุและพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน พิธีมอบรางวัลคนดีศรีสุเทพ กิจกรรมธรรมสัญจรวาระพิเศษ รับฟังพระธรรมเทศนา และเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระสารีริกธาตุแลพระพุทธรูป จนถึงเวลา 21.00 น.
ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 จะมีพิธีอัญเชิญพระสารีริกธาตุและพระพุทธรูปจากวัดพระธาตุแสงจันทร์ไปประดิษฐานยังวัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) พร้อมจัดกิจกรรมสมโภชและสรงน้ำพระสารีริกธาตุ กิจกรรมธรรมสัญจรและกิจกรรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางศาสนาบำเพ็ญกุศล อันจะนำไปสู่ความรักสามัคคี ความสะอาด และความสันติสุขในชุมชนและสังคม
 
22 ธันวาคม 2561 , 20:35 น. , อ่าน 42  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม