จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ กลางเดือนมกราคม 2562

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ กลางเดือนมกราคม 2562
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ประสานงานดูแลด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร และด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ การประชุมการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Minister’ Retreat) เป็นการประชุมสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าของผลการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมา และเป็นโอกาสที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะแสดงวิสัยทัศน์ และประกาศนโยบายสำคัญ เพื่อกำหนดทิศทางและท่าทีร่วมในการขับเคลื่อนอาเซียนต่อไปในปี 2562 ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากต่างประเทศ ให้เป็นที่ประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 
9 มกราคม 2562 , 13:08 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย