จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม ฮอมปอย แม่ข่างาม

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม ฮอมปอย แม่ข่างาม พัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่า ให้เป็นสายน้ำแห่งไชยมงคล และดอกไม้งาม เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม
นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม ฮอมปอย แม่ข่างาม ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณคลองแม่ข่า ท่าน้ำชัยศรีภูมิ์ – ท่าน้ำศรีดอนไชย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมพายเรือการกุศล ชมขบวนแห่เรือบุปผาชาติ และร่วมบริจาคกล้าไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้หอม ไม้กระถาง กล้าไม้แขวน และอุปกรณ์ทำสวน รวมถึงเชิญชวนประชาชน ผู้มีบ้านเรือน อาคารร้านค้าที่อยู่ติดคลองแม่ข่า ร่วมกันปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จัดสวนหย่อม ดูแล บำรุงรักษา ตกแต่งริมคลองแม่ข่าให้สะอาด สวยงามตลอดทั้งปี ในภาษาไทยล้านนา คำว่า “ฮอม” หมายถึง การนำปัจจัย หรือสิงของมาร่วมกัน และคำว่า “ปอย” หมายถึง งานบุญ หรือการจัดงานในวาระเฉลิมฉลองในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก “ฮอมปอย” จึงเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนล้านนา หมายถึง การร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือในสิ่งที่ตนมีคนละไม้คนละมือ เพื่อรณรงค์ พัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยมวลดอกไม้ พืชพรรณไม้นานาชนิด
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมาตรการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางดำเนินการไว้เป็น 10 มาตรการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าให้สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน จิตอาสาและหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนแม่บทคลองแม่ข่า พ.ศ.2561-2565 คือ คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข
 
10 มกราคม 2562 , 17:51 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย