รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในการลงพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบน ในการติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงทรัพย์ฯ ต้องมีการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนได้ โดยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐลง เน้นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ ด้วยการมุ่งเน้นให้ชาวบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าตามความเหมาะสม ภายใต้กฎกติกาช่วยบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืน
 
10 มกราคม 2562 , 18:01 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม