รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งขับเคลื่อนการจัดการป่าไม้ไทยอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งขับเคลื่อนการจัดการป่าไม้ไทยอย่างยั่งยืน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อปกป้อง รักษา ฟื้นฟู พื้นที่ป่าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นโยบายไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เป็นภารกิจหลักที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกันดูแลผืนป่าและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ร่วมกันอนุรักษ์ได้ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของประเทศไทย ที่มีการเสนอกฎหมายยกเลิกไม้หวงห้าม ไม้มีค่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ปลูกไม้มีค่าสามารถตัดขายได้ จากที่แต่เดิมต้องขออนุญาตในการตัดไม้ก่อน
ในส่วนของนโยบายของรัฐบาลในการจัดการป่าไม้ เรื่องของไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนลุกขึ้นมาดูแลป่า เปรียบเสมือนประชาชนเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของหมู่บ้าน ป่าไม้ได้รับการดูแลจากประชาชน ทำให้ป่าไม้มีระบบนิเวศที่ดีขึ้น และได้ผลตอบแทนในการนำพืชผักต่างๆ และของป่ามาขายเป็นรายได้ของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่และมีความสุข สามารถมีที่อยู่ ที่ทำกินที่ถูกกฎหมาย โดยที่ที่ดินยังเป็นของรัฐ แต่ประชาชนไม่สามารถซื้อ - ขาย จำหน่าย หรือโอนกรรมสิทธิ์ใดๆได้
ทั้งนี้ สำหรับโครงการ "ป่าชุมชน" นี้ มีการตั้งเป้าจะเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนใน 21,850 หมู่บ้าน พื้นที่กว่า 19 ล้านไร่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ป่าชุมชนไปแล้ว 601 หมู่บ้าน ในพื้นที่กว่า 850,000 ไร่ โดยทางกรมป่าไม้ ได้มีการเตรียมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนเพิ่มอีก 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ซึ่งหากทำสำเร็จทุกพื้นที่ ส่งผลให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่ม ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนที่ทุกคนดูแล
 
10 มกราคม 2562 , 22:03 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม