หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

  
    บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครอง ต่างนำบุตรหลานเข้าร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ ที่หลายหน่วยงานจัดขึ้น โดยบรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณลานหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง พาบุตรหลานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากข้อคิดให้กับเด็ก และเยาวชนที่เข้ามาร่วมงานว่า ขอยกย่องเชิดชูเด็กดี เด็กเก่ง และที่สำคัญเด็กทุกคนต้องมีจิตอาสา ขอให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุข และให้พ่อ แม่ผู้ ปกครองดูแลบุตรหลาน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติอย่างมั่นคง ยั่งยืน สืบไปในอนาคต
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการให้ความสำคัญกับเด็ก โดยจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานภายใต้แนวคิด ละอ่อนล้านนา อาสาทำดี ภายในงานมีกิจกรรมเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้รู้จักคิด ร่วมทำความดี และสานต่อพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจอาสาทำความดี เป็นเวทีให้เด็ก เยาวชนได้แสดงความสามารถ และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคตต่อไป
 
12 มกราคม 2562 , 13:00 น. , อ่าน 52  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม