อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เร่งต่อยอดผ้าตีนจกแม่แจ่ม หลังได้จดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  
    อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เร่งต่อยอด พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ้าตีนจกจากแม่แจ่ม ภายหลังได้จดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
นางชุติมันต์ กรรณิกา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท้องฝาย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI โดยเมื่อมกราคม 2555 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้อนุญาตให้ใช้ ตรา G.I.ติดตีนจกที่ผ่านการตรวจสอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในอำเภอแม่แจ่ม โดยได้ขอจดทะเบียนไว้ทั้งหมด 16 ลายหลัก ซึ่งเป็นลายโบราณ อาทิ ลายเจียงแสนหลวง, ลายเจียงแสนหน้อย, ลายละกอนหลวง, ลายละกอนหน้อย, ลายกอนกลาง เป็นต้น ซึ่ง ผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่ผ้าตีนจกแม่แจ่มได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือได้รับการคุ้มครองให้ผ้าตีนจกแม่แจ่มเป็นมรดกอันล้ำค่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนแม่แจ่ม ได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศและต่างประเทศโดยข้อมูลของ G.I. ได้รับความเชื่อถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว โดยส่งผลให้ช่างทอได้รับเงินค่าจ้างทอเพิ่มขึ้นเกินครึ่งจากของเดิมที่เคยได้ทำให้ช่วยเหลือครอบครัวได้มากขึ้น ช่างทอที่ได้ทิ้งกี่ทอผ้าไปประกอบอาชีพอื่นได้หวนกลับมาทอตีนจกดังเดิม อยากให้ภาครัฐสนับสนุนต่อยอด พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ้าตีนจก พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต รวมถึงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
 
12 มกราคม 2562 , 13:55 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย