รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหวังให้หมู่บ้านเข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมติดตาม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ มีการพิสูจน์ ตรวจสอบ และยอมรับจากสังคมมากขึ้น ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสู่โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินกู้ ได้ง่ายโดยการบริหารจัดการของประชาชนเอง
ทั้งนี้ สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้มีการปรับรูปแบบ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ในรูปแบบของโครงการประชารัฐ ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ประกอบการ มีการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น หมู่บ้านเข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
13 มกราคม 2562 , 11:11 น. , อ่าน 49  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม