รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามโครงการการบริการข้อมูลคุณภาพด้านอุตุนิยมวิทยาการบินแก่ผู้รับบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล
ที่ส่วนตรวจอากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการการให้บริการข้อมูลคุณภาพด้านอุตุนิยมวิทยาการบินแก่ผู้รับบริการด้วยระบบ ISO 9001 : 2015 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาได้นำระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติ ซึ่งข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบินจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO เพื่อความปลอดภัย ประหยัด และมีประสิทธิภาพแก่เครื่องบิน โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้นำระบบ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเริ่มจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบินภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก่อนและมีแนวคิดที่จะขยายระบบ ISO 9001:2015 ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอื่น ๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์(LLWAS) ภายในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อให้การบริการข้อมูลคุณภาพด้านอุตุนิยมวิทยาการบินมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 
13 มกราคม 2562 , 18:46 น. , อ่าน 101  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย