จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระบบขนส่งมวลชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สอดรับนโยบายรัฐบาล

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการจัดระบบขนส่งมวลชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพิ่มเส้นทางของรถโดยสารประจำทางให้ครอบคลุมสถานศึกษา ย่านการค้า โรงพยาบาล และสถานที่ท่องเที่ยว รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองเชียงใหม่ (หมวด1) เพิ่มขึ้นจำนวน 10 เส้นทาง สำหรับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวภายในเขตเมืองเชียงใหม่โดยมีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั้งสถานศึกษา ศูนย์การค้า โรงพยาบาลและสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยยอลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รวมถึงเส้นทางภายในคูเมือง เป็นต้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งเป็นการลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้านของโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำกับดูแลและควบคุมมาตรฐานการบริการและการเก็บค่าบริการรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร 1584 หรือ Call Center 1584 ที่ให้บริการผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นอีกช่องทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอีกด้วย
 
13 มกราคม 2562 , 19:29 น. , อ่าน 46  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย