จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนในทุกมิติ เพื่อพัฒนาให้เป็น นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าขับเคลื่อนในทุกมิติ ให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวสู่การเป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง อย่างเป็นรูปธรรม ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดภายในปี 2565
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้กำชับให้ทุกภาคส่วน เดินหน้าขับเคลื่อนในทุก ๆ มิติ ทั้งด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวเข้าสู่การเป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ภายในปี 2565 ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งด้านรายได้ การเข้าถึงบริการพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน และ GMS ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
ทั้งนี้ แนวทางในการพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง จะต้องเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น, การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล, การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 
13 มกราคม 2562 , 19:56 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย