รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการประชารัฐกองทุุนหมู่บ้าน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามโครงการประชารัฐกองทุุนหมู่บ้าน บ้านต้นกอก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบล ให้มีแผนแม่บทในการดำเนินการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการถอดบทเรียน นำตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล มาเป็นตัวอย่างให้กองทุนหมู่บ้านฯ อื่นๆ นำไปพัฒนาและปฏิบัติตาม เกิดการพัฒนาเป็นโครงการใหม่ ที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ เพื่อขจัดปัญหาความยากจน สร้างโอกาส และลดความความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ทั้งนี้ ยังปลูกฝังให้กองทุนฯ ทำหน้าที่ตามภารกิจ สามารถเป็นกองทุนที่หมุนเวียนได้ ช่วยเหลือประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการลงทุน และชำระในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้สามารถทำงานแบบบูรณาการเครือข่ายได้ตลอดทั้งปี ก่อนที่จะมีการประชุมติดตามการดำเนินงานบูรณาการหน่วยงาน ในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่จังหวัดลำพูน
 
13 มกราคม 2562 , 20:16 น. , อ่าน 46  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม