นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการดูแลรักษาป่า ..//

  
    นายกรัฐมนตรี พบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขอความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้สอยที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชูแม่แจ่มโมเดล และแม่แจ่มโมเดลพลัส เป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างยั่งยืน ..//
ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยและมอบแนวนโยบาย กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่แจ่ม คณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 พร้อมขอให้ทุกคนหวงแหนผืนป่า ใช้สอยที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัย เกษตรกรรมและการลงทุน พร้อมทั้งกล่าวว่าการตัดไม้ทำลายป่าและการเผาป่านั้นก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าไว้ โดยให้แต่ละจังหวัดใช้กลไกประชารัฐในการแก้ไขปัญหา จัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบ และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการป้องกันปัญหา โดยเฉพาะความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ป่า ลดการเผาป่า ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ที่สามารถดูแลธรรมชาติให้ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำ ถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกับการอนุรักษ์ผืนป่า ซึ่งรัฐบาลเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาภัยแล้งเช่นกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
สำหรับ พื้นที่ อ.แม่แจ่ม อ.เชียงใหม่ เดิมทำการเกษตรกรรมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรจนทำให้เกิดปัญหาหมอกควันใน จ.เชียงใหม่ ต่อมาได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาตาม “แนวคิดประชารัฐ” โดยความร่วมมือระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่ม” หรือที่เรียกว่า “ทีมประชารัฐแม่แจ่ม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ “การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า” ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559 ต่อมาได้ยกระดับเรียกว่า “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ด้วยการผสมผสานนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาล เน้นการจัดการเชิงพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน
 
14 มกราคม 2562 , 14:02 น. , อ่าน 50  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด