รมว.ต่างประเทศ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการยุวทูตความดีฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการยุวทูตความดี ของโรงเรียนสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสันป่าตองและโรงเรียนในเครือข่ายฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการยุวทูตความดี ฯ กระทรวงการต่างประเทศได้มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมสามารถรู้เท่าทัน และปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายของมูลนิธิ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศสืบไป
ทั้งนี้ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกร่วมมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา และเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในการเข้าร่วมมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ที่ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี รู้รักสามัคคี มีศักยภาพในการนำพาสังคม และเป็นผู้แทนที่น่าภาคภูมิใจของเยาวชนไทยในการสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ
 
14 มกราคม 2562 , 14:10 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม