นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดชียงใหม่

  
    นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม ภายใต้แม่แจ่มโมเดล เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามแนวทางประชารัฐ ช่วยลดปัญหาการบุกรุกและเผาป่า โดยได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ทำการเกษตรของนายบุญเป็ง โกดฉะกรรณ ชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ในอดีตทำการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต่อมาได้นำระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาชา และน้อมนำหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้
ด้านนายบุญเป็ง โกดฉะกรรณ เกษตรกรตามโครงการธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน – บ้านดอยสันเกี๋ยง กล่าวว่า ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ ปลูกได้แต่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากขาดแคลนน้ำ ภายหลังได้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่สูง สร้างบ่อพวงสันเขา เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ปลูกลำไย กล้วย พืชผักสวนครัว เลี้ยงหมู และเลี้ยงปลาในบ่อ ทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ทั้งนี้ จากการร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้กว่าร้อยละ 80 ส่งผลให้ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงในอนาคตชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน จะจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และเส้นทางจักรยาน รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
14 มกราคม 2562 , 15:41 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย