จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตอบโจทย์ Thailand 4.0 มุ่งสู่ Smart Thailand

  
    จัดหางานเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดให้บริการศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทำงานจังหวัดเชียงใหม่ แบบ One Stop Service นำเทคโนโลยีสารสนเทศปรับเปลี่ยนเอกสารเป็นแบบดิจิทัล
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานจังหวัดเชียงใหม่ แบบ One Stop Service ซึ่งสามารถขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window ที่ให้บริการพิจารณาอนุญาตในระบบ ผู้ยื่นคำขอสามารถติดตามสถานะคำขอและผลการพิจารณาด้วยตนเองผ่าน E-mail เมื่อคำขอได้รับการอนุญาต ผู้ยื่นคำขอต้องนัดหมายในระบบเพื่อมาแสดงตน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายรูป ลงลายมือชื่อแบบดิจิตอล และชำระค่าธรรมเนียม โดยรับ User Name และ Password เพื่อลงทะเบียนใน Application “Thailand Digital Work Permit” ที่รองรับการใช้งานทั้งในระบบ IOS และระบบAndroid เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะปรากฏ Digital work permit บนโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ยื่นคำขอต้องมาแสดงตนอีกครั้งเพื่อขอ VISA ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดใช้งานระบบ Single Window for Visa and Work Permit แบบ One Stop Service ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ผู้ยื่นคำขอผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 555 คน เข้าสู่ระบบ Single Window แล้วจำนวน 419 คน คงเหลือ 136 คน เนื่องจากใบอนุญาตทำงานเดิมยังไม่หมดอายุ
ทั้งนี้ ใบอนุญาตทำงานจะมีการปรับเปลี่ยนจากเล่มเอกสารหรือบัตรแข็ง เป็นรูปแบบ Digital Work Permit บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ที่สะดวกต่อการพกพา สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ยากต่อการปลอมแปลง และไม่มีการสูญหาย เพื่อเป็นการลดการติดต่อด้วยตนเอง ลดการใช้เอกสาร ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ในการยื่นคำขอ
นางสาววริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
 
15 มกราคม 2562 , 17:42 น. , อ่าน 50  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม