องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการใช้ยาพาราในประเทศ สร้างถนนต้นแบบพาราดินซีเมนต์

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงถนนต้นแบบพาราดินซีเมนต์ บริเวณบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย เชื่อม บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่บริเวณบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย เชื่อม บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ โดยมีนโยบายเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ ส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวสวนยางพารา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นลำดับแรก
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์โดยน้ำยาสารผสมเพิ่มผสมยางพาราสด โดยได้คัดเลือกถนนต้นแบบบริเวณบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย เชื่อมบ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ก่อสร้างและปรับปรุงถนนดังกล่าว โดยการใช้น้ำยางพาราสดเพื่อสาธิตและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงชั้นโครงสร้างถนน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ยืดอายุการใช้งาน เป็นการกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล
 
16 มกราคม 2562 , 17:16 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย