มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนแบบวิถีพุทธที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม

  
    ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการศึกษา ความรู้คู่คุณธรรม แก่บุคลากรทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังให้สังคมมีคนดีจำนวนมากเพื่อนำส่วนรวมไปในทางที่ดี พร้อมชื่นชมรัฐบาลที่ประกาศนโยบายคุณธรรมนำความรู้
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กระบวนการศึกษา ความรู้คู่คุณธรรม ในระบบการเรียนการสอนแบบวิถีพุทธกับการพัฒนาอาชีวศึกษาในอนาคต โดยมี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับสถานศึกษาของตนเอง โดยเฉพาะการศึกษาที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กล่าวในการบรรยายตอนหนึ่งว่า ความสำคัญของการศึกษาคือการสอนให้เป็นมนุษย์ ไม่ใช่เพียงเพื่อมีความรู้หรือนำไปประกอบอาชีพได้เท่านั้น เพราะเมื่อสังคมมีแต่คนดีก็จะนำพาส่วนรวมไปแต่ทางที่ดี และหน้าที่หลักในการสอนให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นก็คือครูอาจารย์ทุกคนนั่นเอง โดยเฉพาะที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่งของรัฐบาลนี้นั่นคือ นโยบายคุณธรรมนำการศึกษา
สำหรับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี นับเป็นบุคคลซึ่งได้รับการกล่าวขานในนามอัจฉริยบุคคลแห่งภูมิปัญญาไทย ผู้เข้าถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และเป็นผู้สร้างตำนานยานไวกิ้งที่โด่งดัง เป็นเกียรติประวัติแก่คนไทยมาแล้ว
 
4 กุมภาพันธ์ 2550 , 12:08 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่