รมว. เกษตรและสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าโครงการสถานพักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มูลนิธิ ดิ อาร์คติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ถูกทารุณกรรมและไร้ที่พักพิง
ที่มูลนิธิ ดิ อาร์ค อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการสถานพักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้แบบการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ โดยได้รับพระราชานุญาตให้ก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภาพรวมโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความคืบหน้าประมาณ ร้อยละ 20 ถือได้ว่าดำเนินการก่อสร้างได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนดไว้ ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2562 การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชานชน
ทั้งนี้ ทางกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานในส่วนของการก่อสร้างคอกพักสัตว์ จำนวน 4 หลัง อาคารสถานพยาบาลสัตว์ และคอกโชว์สัตว์ ซึ่งรับเฉพาะสัตว์ที่ไม่ได้รับการดูแล หรือถูกทารุณกรรมเท่านั้นสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของสถานพักพิงสัตว์ จะได้รับการดูแลรักษาจากสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ และสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ มีสัตว์อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ ดิ อาร์คกว่า 400 ตัว
นันทนัช สุทธกุล และ วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงาน
 
16 มกราคม 2562 , 20:11 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม