สมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลทั่วประเทศ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่16 ถึง 18 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่จากเทศบาลทั่วประเทศและบุคลากรจากเขตการปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทยครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย มีการบรรยายพิเศษเรื่อง เทศบาลกับความหวังของสังคม เทศบาล 4.0 นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลไทย แอปพลิเคชั่นแจ้งและการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ปัญหาเมืองและระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะอัฉริยะ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยคนจนให้เกิดความมั่นคงทั่วหน้า แหล่งทุนเพื่อการพัฒนาเมือง รวมไปถึงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย ในรอบปี 2562 -2563
วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นันทนัช สุทธกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
17 มกราคม 2562 , 15:06 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม