จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในระดับพื้นที่ สร้างวินัยในการออมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีหลักประกันหลังวัยเกษียณ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมดำเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ที่โรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มสมาชิกที่เป็นกลุ่มอาชีพนอกระบบให้เข้ามาเป็นสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างวินัยในการออมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มีหลักประกันหลังวัยเกษียณอายุ
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นกองทุนการออมเพื่อวัยสูงอายุที่ให้สิทธิประชาชนสัญชาติไทยเข้าเป็นสมาชิกระบบบัญชีรายบุคคลโดยกองทุนเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการออมเพื่อการชราภาพที่ครอบคลุมภาคแรงงานทุกประเภท รัฐบาลจึงจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบำนาญ อันเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ สัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง และไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน
ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมโครงการการส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 14.00-16.30 น. ณ.ห้องประชุมนานาชาติแกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
 
17 มกราคม 2562 , 16:39 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย