ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ร่วมมือกับ สาธารณะรัฐประชาชนจีน เปิดศูนย์ EVC แห่งแรกในอาเซียน

  
    มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ร่วมกับมือกับสาธารณะรัฐประชาชนจีน จัดตั้ง ศูนย์ E-commerce Valley หนุนพัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันในเวทีโลก
ที่ ห้องประชุม VISION 20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ E-commerce Valley ในประเทศไทย โดยมี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์ E-commerce Valley เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมกับภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้งขึ้น ซึ่งธุรกิจ E-Commerce มีแนวโน้มการเติบโตสูง ในอนาคต เนื่องจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น การตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ ศูนย์ E-commerce Valley มุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรอบรมในท้องถิ่น แบบ International program สร้างความเข้าใจเรื่อง Platform E-commerce เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และสร้างอาชีพสำหรับบัณฑิตใหม่ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ E-Commerce มากขึ้น ทั้งเป็นศูนย์การทำวิจัย ศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาดูงานด้าน E-commerce และศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกิจกรรมด้าน E-commerce competition ในระดับชาติและนานาชาติ
วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นันทนัช สุทธกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18 ม.ค 2562
 
18 มกราคม 2562 , 17:51 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม