การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่ จ.เชียงใหม่สิ้นสุดลงแล้ว ..//

  
    การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานอาเซียนของไทย ได้สิ้นสุดลงแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบในการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เตรียมความพร้อมสู่อนาคต ..// ที่โรงแรมแชงกรีลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศในอาเซียนเข้าร่วมประชุม ในหัวข้อ การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้มีการหารือกันในหลายด้าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งที่ประชุมให้การสนับสนุนแนวคิดหลักของไทย คือ Advancing Partnership for Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความตระหนักรู้อัตลักษณ์อาเซียน และสร้างความภาคภูมิใจ ในความเป็นเจ้าของอาเซียนร่วมกัน สามารถแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติที่ดีของแต่ละประเทศ โดยให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงดำเนินการร่วมกัน พร้อมวางเป้าหมายให้ปี ค.ศ.2019 เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนในทั่วโลก ส่งเสริมความเป็นแกนกลางอาเซียนของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาการต่าง ๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการหารือปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่ สหภาพเมียนมา โดยเตรียมยกระดับบทบาทของศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แต่ก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์ในประเทศเมียนมา ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการช่วยเหลือ ขณะที่ อาเซียนยังพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคีที่ 3 ในการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่ด้วย ด้านนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ความก้าวหน้าของการรวมตัวในชาติอาเซียน ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ มากมาย ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในภูมิภาค นำไปสู่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และที่สุดคือความสงบที่ยั่งยืน รวมทั้งเห็นว่าการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีควรมีการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมๆกัน
 
18 มกราคม 2562 , 18:16 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด