วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดงานวันวิชาการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะเวลา 35 ปี

  
    
35 ปีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผลงานที่ประจักษ์แก่สังคมในด้านสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2549 35 ปี วิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยมีเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดที่จัดอย่างยิ่งใหญ่มีทั้งขบวนแห่กลองยาว ขบวนช่างฟ้อน ในการนี้บรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาพร้อมจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทางครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปีและทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลา 35 ปี
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่มีภาระหน้าที่สำคัญคือจัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากล วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ดนตรี ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ที่ผ่านมาได้จัดการแสดงระดับประเทศหลายครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีนักศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จัดชุดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างมาก เช่นการจัดการแสดงชุดกึกก้องเภรี และการแสดงชุดอื่น ในงานมหกรรมพืชสวนโลก และงานสำคัญอีกมากมาย โดยบุคลากรของสถาบันได้ออกไปรับใช้สังคมในด้านศิลปวัฒนธรรมจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี นิทรรศการสืบสานวัฒนธรรมไทย นิทรรศการผลงานวิชาการ ผลงานครูและนักศึกษาดีเด่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายอาหารของนักศึกษา และการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละภาควิชา
 
6 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:15 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่