สมาชิกในกลุ่มเอเปค 13 ประเทศร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรฐานชั่งตวงวัด

  
    
ตัวแทนจาก 13 ประเทศในกลุ่มเอเปค ประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรฐานชั่งตวงวัดเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันอันจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าและความปลอดภัยในการบริโภค
กรมการค้าภาย กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ APEC และองค์กรชั่งตวงวัดแห่งเอเชียแปซิฟิค จัดสัมมนาเรื่องการชั่งตวงวัดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทน 70 คนจาก 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลีเหนือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี กัมพูชา มองโกเลีย แม็กซิโก เวียดนามและไทย ร่วมสัมมนาเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้กับสินค้าเกษตรและอาหาร ให้มีมาตรฐานถูกต้อง เกิดความเป็นธรรมทางการค้า และเกิดความปลอดภัยในการบริโภค
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า ปัญหาที่ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิคประสบเหมือนกันคือเรื่องการวัดความชื้น เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง และสิ่งเจือปนในผลผลิตทางการเกษตร ขณะที่หลายประเทศมีปัญหาไม่เหมือนกัน ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องหามาตรฐานในการวัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
เราอบรมร่วมกันหลังจากนั้นจะนำความรู้ไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติมากขึ้น เช่น ญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจเรื่องมาตรฐานการชั่งตวงวัดมานาน ขณะที่หลายประเทศเริ่มตื่นตัว ทั้งนี้ผลที่ได้จากการสัมมนาจะมีการรวบรวมเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดทำเป็นมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตรและอาหารสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคต่อไป
 
7 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:56 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่