จัดอบรมการพัฒนาผู้เริ่มประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาผู้เริ่มประกอบธุรกิจ 13 กุมภาพันธ์ นี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
นางผุสดี วัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจที่ถูกต้อง มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้น สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้น
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
กำหนดจัดการอบรมวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความจำนงได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2736-7 ต่อ 19 หรือที่ www.chiangmai.go.th หรือ www.dbd.go.th Links สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
 
7 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:49 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่