ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดเชียงใหม่เสนอแนวทางบริหารจัดการพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
     หลังจบงานมหกรรมพืชสวนโลก มีหลายฝ่ายออกมาเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในนั้นคือประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดเชียงใหม่
นายจักรวาล วรรณาวงค์ ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ของโครงการกว่า 470 ไร่ เป็นไปอย่างยั่งยืนและคุ้มค่ากับงบประมาณของชาติที่ลงทุนไปกว่า 3,000 ล้านบาท จึงเห็นควรให้มีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและประหยัดสูง ประโยชน์สุด ดังนี้
หลังเสร็จงานแล้ว ผู้รับผิดชอบควรจัดให้มีการประเมินผลงานอย่างเป็นรูปธรรมทุกด้าน โดยเฉพาะประเมินประโยชน์ที่ได้รับต่องบประมาณที่ลงทุนไปว่าคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคต
ควรจัดให้มีการระดมความคิดเห็นในรูปแบบการสัมมนา เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและภาคประชาสังคม เช่น หอการค้า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันถึงแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์จากการใช้พื้นที่ในอนาคตอย่างกว้างขวาง และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าแนวทางหนึ่งคือ การปรับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการของจังหวัดเชียงใหม่ แทนงบประมาณเดิมที่ถูกตัดไปเนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้วในเรื่องอาคารสถานที่และการคมนาคม โดยอาจแบ่งพื้นที่ให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบบริหารจัดการ ปรับปรุงสภาพพื้นที่รวมทั้งการบำรุงรักษาในอนาคต โดยจ่ายค่าตอบแทนให้รัฐอย่างเหมาะสม
ในส่วนพื้นที่แสดงพรรณไม้ ต้นไม้หายากและสวนนานาชาติ ที่มีสิ่งปลูกสร้างและพืชพรรณที่สวยงาม ที่แต่ละประเทศและหลายหน่วยงานได้มอบให้เป็นสมบัติสาธารณะ ควรศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาในอนาคต แล้วปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะกลางแจ้งขนาดใหญ่ ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้งปีแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายที่สวยงามและใกล้เมือง
สำหรับบริเวณหอคำหลวง ควรปรับให้เป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำภาคเหนือ โดยมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นการถาวร
ทั้งนี้ สำหรับแนวทางที่กล่าวมานั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการนำมาระดมสมอง เพื่อการพัฒนาต่อยอดไปสู่แนวทางบริหารจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งก็จะได้มีการรวบรวมแนวทางที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
7 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:21 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่