ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่

  
    มูลนิธิเพื่อพัฒนาการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และปรับปรุงข้อบังคับ หลังจากว่างเว้นการประชุมมานานถึง 5 ปี
ที่ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2550 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมูลนิธิจำนวน 9 คน เนื่องจากมีบางคนได้ขอลาออก การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเงินทุนมาเป็นสินทรัพย์เพิ่มเติมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จากเดิม 6,500,000 บาท เป็น 10 ล้านบาท เมื่อปี 2544 รวมทั้งแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับดำเนินงานด้านการกีฬาประจำปี 2550
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้รับทราบการสรุปรวมทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปี 2549 รายละเอียดบัญชีเงินฝาก และการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับจากปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่ไม่เคยมีการประชุมเลย ทั้งที่ข้อบังคับของมูลนิธิฯ หมวดที่ 8 ข้อ 26 ระบุว่า คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี ภายในเดือนมีนาคม
 
8 กุมภาพันธ์ 2550 , 12:19 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่