สื่อมวลชนเยี่ยมชมการทำงานป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำปิงพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน

  
    
กรมทรัพยากรน้ำนำสื่อมวลชนทัศนศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อศึกษาข้อมูลการเตรียมการป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำปิง
นายศิริพงษ์ หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นำคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2550 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ –ลำพูน โดยในวันนี้ (8 ก.พ.50) คณะได้รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง และบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ณ สำนักงานคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำปิงตอนบน หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานีวัดระดับน้ำ บ้านแม่แต อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำปิงตอนบน จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังบรรยยายสรุปที่สถานีควบคุมหลักระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำปิงตอนบน ศูนย์อุทกวิทยาที่ 13 เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม บริเวณโครงการหลวงหนองหอย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการทำงานของระบบเตือนภัยน้ำท่วม –ดินถล่ม อีกทั้งเยี่ยมชมโครงการฝายน้ำล้นห้วยแม่จะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริมด้วย
ในวันพรุ่งนี้(9ก.พ.50) คณะจะไปเยี่ยมชมการทำงานของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและพบปะผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เทย และเยี่ยมชมพื้นที่ทำการเกษตรในบริเวณโครงการก่อนที่จะเดินทางกลับ
 
8 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:36 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่