จังหวัดเชียงใหม่จัดประกวดวิทยุชุมชนต้นแบบดีเด่นนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินรายการของวิทยุชุมชนเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ให้จัดการประกวดวิทยุชุมชนต้นแบบดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ชุมชนมีกลไกในการสื่อสารภายในชุมชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลาดจนเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนเชิงบูรณาการ โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง สำหรับคุณสมบัติของสถานีวิทยุชุมชนที่สามารถส่งเข้าประกวดได้ ต้องเป็นวิทยุชุมชนที่อยู่ภายใต้โครงการจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นสถานีที่ปฏิบัติอยู่ภายในกรอบเทคนิคที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนดคือกำลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์ เสาอากาศสูงไม่เกิน 30 เมตร มีรัศมีการออกอากาศไม่เกิน 15 กิโลเมตร ตั้งสถานีและออกอากาศมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 50300 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2548 และมอบรางวัลในวันที่ 29 กันยายน 2548 สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2740 โทรสาร 0-5389-1523 ได้ในวันและเวลาราชการ
 
, อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่