แม้พืชผลโครงการหลวงจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าไทย-จีน แต่สามารถบริหารจัดการอย่างเชิงรุกและเชิงรับประกอบกับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ทำให้ยอดจำหน่ายไม่ลดลงจากเดิม

  
     นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเกษตรที่สูง เปิดเผยว่า จากกรณีที่ไทยเปิดเสรีทางการค้ากับจีน ส่งผลกระทบกับพืชผลโครงการหลวงพอสมควรหากไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดีพอ เพราะเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน คือ พืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว อย่างไรก็ตามโครงการหลวงได้มีการจัดการดูแลคุณภาพ กระจายผลผลิตให้เฉพาะเจาะจง ลดการปลูกในผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันไม่ได้ โดยปลูกตามคำสั่งซื้อในพืชที่แข่งขันสูง เช่น แครอท กระเทียม เห็ด อีกทั้งดูแลควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้ผลิตผลโครงการหลวงนั้นมีจุดแข็งคือผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพ ระบบการจัดการที่ดีด้วยระบบ Pre Cooling ทำให้พืชผลมีอายุนานกว่า 2 สัปดาห์ ขณะที่พืชผักจากจีนจะอยู่ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ จึงพบว่า FTA ไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของผลิตผลโครงการหลวงมากนัก นอกจากนี้ผลิตผลโครงการหลวงยังถือว่าได้เปรียบกว่าผลิตผลจากจีน เพราะจะมีผลผลิตออกก่อนจีนประมาณ 1 เดือน ซึ่งเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่ได้เปรียบ โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยนั้น ผู้บริโภคเชื่อถือได้ว่า พืชผักจากโครงการหลวงมีความสด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานตัว Q มาตรฐาน GAP และได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วย
 
, อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่