สำนักงานชลประทานที่ 1 ติดตามสถานการณ์ลำไยยืนต้นตาย ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำไยยืนต้นตาย ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ลำไยยืนต้นตายในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกลำไย เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ มีลำไยที่ใกล้จะยืนต้นตายประมาณ 15 ไร่ 300 ต้น และเริ่มเหี่ยวเฉา เพราะอากาศร้อนและขาดน้ำ ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน มีการใช้น้ำ 2 ลักษณะ คือ จากสถานีสูบน้ำบ้านใหม่สารภี และการใช้น้ำบาดาล ซึ่งสถานีสูบน้ำบ้านใหม่สารภีก่อสร้างมานาน ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง พื้นที่เพาะปลูกลำไยมากขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ใช้เพื่อสูบน้ำบาดาลไม่เพียงพอ เนื่องจากหม้อแปลงมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้จำนวนมาก สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยขาหมาหลวง มีความจุ 440,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเหลือน้ำเพียงร้อยละ 10 ของความจุอ่าง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีตะกอนในอ่างเป็นจำนวนมาก เกษตรกรผู้ปลูกลำไยนอกฤดูกาล ได้ใส่สารให้ต้นลำไยไปแล้ว หากขาดน้ำจะไม่สามารถให้ผลผลิตได้ เกิดความเสียหาย และขาดทุน ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ต้องส่งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เข้าพื้นที่ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถใช้ไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำเข้าแปลงลำไยได้ รวมทั้งแปลงที่กำลังจะยืนต้นตายให้รอดตายได้ สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ขอให้จังหวัดประสานความร่วมมือการไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอจอมทองเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยนอกฤดูกาล ได้ยื่นขอให้ปรับปรุงโครงการจำนวน 2 โครงการ คือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี 3 และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองบัว 1 การขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาหมา และโครงการสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งจะได้นำเข้าที่ประชุมจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
 
9 พฤษภาคม 2562 , 16:28 น. , อ่าน 32  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย